Politik

Flere stramninger, flere konsekvenser

Hvis du eller en i din nærmeste familie bliver udvisningstruet, så sørg for at kontakte en advokat med det samme. Grundet flere stramninger på udlændingeområdet, kan flere familier nemlig risikere at blive splittet ad, hvis en eller flere kommer i karambolage med det danske retssystem.

 

Hvad betyder udvisning?

Udvisning kan komme på tale i under flere forskellige forhold, og betyder, at der iflg. udlændingeloven træffes en afgørelse, der betyder, at en udlændings ret til ophold i Danmark bortfalder, og at der ikke må rejses ind igen uden en ny tilladelse.

En udvisning adskiller sig fra andre udrejseforbud (som eks. udløb af visum, inddragelse af opholdstilladelse og afslag om ansøgning på opholdstilladelse) ved at gælde for enten et bestemt antal år eller for bestandigt. Søg hjælp hos en advokat med det samme, hvis du er udvisningstruet.

 

Årsager til udvisning

En udlænding kan efter udlændingelovens bestemmelser udvises hvis:

 

  • Det vurderes, at vedkommende er til fare for statens sikkerhed
  • Vedkommende ikke følger visse ordensmæssige hensyn
  • Vedkommende opholder sig ulovligt i landet
  • Vedkommende arbejder ulovligt i landet
  • Vedkommende begår strafbart forhold

 

Opholder en udlænding sig ulovligt i landet i mere end 6 måneder, kan de udvises af Udlændingeservice med et etårigt indrejseforbud hvis:

 

  • Vedkommende pågribes ved mindre berigelseskriminalitet, truende eller voldelig adfærd eller ved besiddelse af euforiserende stoffer
  • Vedkommende antages at ville opholde sig eller arbejde i landet uden nødvendig tilladelse
  • Vedkommende ikke er i besiddelse af midler til sit underhold og hjemrejsen
  • Vedkommende opholder sig i landet ulovligt

 

Hvis der rejses en straffesag mod udlændingen grundet kriminalitet, er det domstolene, der afgør hvilken straf udlændingen skal afsone, og om den idømte skal udvises. Alt efter kriminalitetens omfang, kan den anklagede modtage en udvisningsdom på enten 3, 5, 10 år eller for bestandigt.

 

Der kan også udstedes en betinget udvisning, hvis der ikke er tilstrækkeligt med grundlag for at udvise vedkommende efter reglerne som beskrevet ovenfor eller hvis det er særligt belastende. I så fald udstedes en prøvetid på 2 år, hvor der, hvis vedkommende begår nye strafbare forhold, vil finde en udvisning sted. Under særlige omstændigheder kan domstolene dog undlade at udvise.

De nye regler har til formål at sende et klart signal til både den sigtede, men også dennes familie om, hvad konsekvensen kommer til at blive, hvis der ikke ændres adfærd med det samme. Kontakt en advokat med det samme, for at få den bedst mulige vejledning.